TEBIGATYŇ PEŞGEŞINIŇ DOGRY ULANYLMAGY.

$title

Sagdyn durmuş ýörelgesiniň peýdalydygyna esaslanyp, tebigy bejeriş we dikeldiş usullary has ýörgünlüge eýedir. Tebigatyň peşgeş beren önümleriniň biri – ewkalipt ýagydyr. Dowamy...

(2016-11-11T12:14:27.613295Z1478848467.0)

DEŇIZ SUWYNYŇ TÄSIRI BARADA.

$title

Deňiz suwunyň biziň saglygymyza peýdalydygyny biz bilýäris. Eger beýle bolmadyk bolsa, çagalykda biziň ene-atalarymyz bizi deňize alyp gitmezdiler))). Dowamy...

(2016-11-11T12:05:05.697527Z1478847905.0)

ÝAZ AWITAMINOZYNY ÝEŇIP GEÇÝÄRIS

$title

Göwniçökgünlik, ukuçyllyk – bular “ýaz awitaminozy” kesgidi üçin esas bolýar. Onuň bilen nähili göreşmeli? Dowamy...

(2016-11-11T11:17:40.078392Z1478845060.0)

KARTALIN

$title

Soňky döwürde käbir obýektiw sebäplere görä (ekologiki meseleler, stressler we başg.) agyr dermatit (neýrodermit, allergiki dermatit, ekzema, psoriaz) keselli näsaglaryň sany, şol sanda çagalaryň arasynda artýar. Dowamy...

(2016-11-11T11:11:23.340260Z1478844683.0)

DERIASTY SAKYRTGASY: SEBÄPLERI, ALAMATLARY, BEJERGISI.

$title

Deri keselleri daşky durka zyýan ýetirmek bilen ýaşaýşyň hilini peseldýär. Ýüzde adaty bolmadyk düwürtikler dürli sebäplere görä peýda bolýar, olaryň biri hem – deriasty sakyrtgasy tarapyndan döredilýän ýokanç demodekoz keselidir. Dowamy...

(2016-11-11T10:54:49.897509Z1478843689.0)

ÇAGALARDA BEDENIŇ SUWSUZLYGY BILEN.

$title

Iýmit siňdirişiň ýiti bozulmalarynyň aýdyň alamatlary bolan içgeçmede we gaýtarmada haýsy çäreleri geçirmelidigi her bir ene-ata bellidir. Elbetde, bu ýagdaýda lukmany çagyrmaly ýa-da “Tiz kömek” gullugyna jaň etmeli. Ýöne ondan öň näme etmeli? Dowamy...

(2016-11-11T10:46:22.613324Z1478843182.0)

GÜNE ÝANMAKDAN GORAG!

$title

Eger pyýada gezelençden soň ýeňil ýadawlyk we serginlikden başga deriniň gyzarmagy, hat-da pakgarmagy peýda bolsa, güne ýanmagyň bejergi usullaryny gözlemeli bolýar. Dowamy...

(2016-11-11T10:27:50.407275Z1478842070.0)

ÝADAWLYGY ÝEŇIP GEÇ!

$title

Ýadawlyk, ysgynsyzlyk (asteniýa) – ýaly arzlar bilen köplenç lukmana ýüz tutulýar, şol bir wagtyň özünde olar asteniki bozulmalaryň esasy alamatlary bolup durýar. Dowamy...

(2016-11-11T10:04:59.434232Z1478840699.0)

ABOUT OF DRYNESS IN THE NOSE

$title

Perhaps many of us had to feel the unpleasant condition, which in medicine is known as dry mucous membranes in the nasal cavity.Perhaps many of us had to feel the unpleasant condition, which in medicine is known as dry mucous membranes in the nasal cavity. Dowamy...

(2016-11-11T09:53:12.223610Z1478839992.0)

IÇGI MELULLYGYNA GARŞY “REGIDRON” SERIŞDESI

$title

Agyzda guraklyk, güýçli derlemeklik, kelle agyry we beýleki ýakymsyz duýgylar spirtli içgileriň netijesidir. Bu ýagdaýlar bilen göreşmek üçin täsirli serişdesini gözlemeli bolýar. Dowamy...

(2016-11-11T09:41:45.741296Z1478839305.0)

ALL ARTICLES

SÖWDA SEBETIM

Söwda sebetiňiz boş

HABARLAŞMAK ÜÇIN

DERMANHANA:
Telefon +993 (12) 93 03 03
Faks +993 (12) 36 60 12
E-mail dermanhana@yovshan.com
Salgy ş. Aşgabat, Magtymguly şaýoly, 112
Direktor +993 (12) 97 32 53
Buhgalteriýa +993 (12) 97 32 54
Ammar +993 (12) 97 32 57

ELTIP BERMEK HYZMATY:
Telefon +993 (12) 97 32 55
SMS / IMO +993 (62) 62 03 08

OFIS:
Telefon +993 (12) 95 12 91
Faks +993 (12) 95 12 88
E-mail info@yovshan.com

MARKETING BÖLÜMI:
Telefon +993 (12) 97 32 56
E-mail market@yovshan.com

DAŞARY YKDYSADY GATNAŞYKLAR BÖLÜMI:
E-mail wes@yovshan.com

Hyzmatdaşlar

MERZ
ESPARMA
IPSEN
LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL
Rayner
Bausch
Jadran
Dentinox
LMP
Medochemie
Vitabiotics