TEBIGATYŇ PEŞGEŞINIŇ DOGRY ULANYLMAGY.

Sagdyn durmuş ýörelgesiniň peýdalydygyna esaslanyp, tebigy bejeriş we dikeldiş usullary has ýörgünlüge eýedir. Tebigatyň peşgeş beren önümleriniň biri – ewkalipt ýagydyr.

(2016-11-11T12:14:27.613295Z1478862867.0)

Biziň ülkämizde efir ýaglaryny saklaýan serişdeleriň giň gerimli assortimenti bardyr.

Mysal hökmünde, Finlýandiýanyň önümi bolan FINICE serişdesini aýratyn bellemek bolar. Onuň düzümine iki sany tebigy esasly önüm – mentol we ewkalipt ýagy girýär. Olar bir-biriniň üstüni doldurmak bilen üýtgeşik bejeriji täsirine eýedir. Ulanylandan soň az wagtda serişde sowadyjy täsir edýär, biraz wagtdan gyzdyryjy effektini ýüze çykarýar.

FINICE gel rolikli dozatorly bolup, gerekli möçberde bedeniň çäkli meýdanynda ulanmaklyga mümkinçilik berýär. 

Sowadyjy-gyzdyryjy gel daýanç-hereket ulgamynyň keselleriniň bejergisinde, şikeslerde agyryny köşeşdirmek üçin giňden ulanylýar. Bu önüme gartaşan ýaşlylar, şeýle-de, işjeň ýaşaýyş durmuş ýörelgesini alyp barýan ýaşlar hem oňyn baha berip bilerler. 

Şeýle-de, düzüminde ewkalipt efir ýagynyň barlygy sebäpli, artykmaç agramdan saplanmak isleýänlere hem peýdaly bolar. 

SÖWDA SEBETIM

Söwda sebetiňiz boş

HABARLAŞMAK ÜÇIN

DERMANHANA:
Telefon +993 (12) 93 03 03
Faks +993 (12) 36 60 12
E-mail dermanhana@yovshan.com
Salgy ş. Aşgabat, Magtymguly şaýoly, 112
Direktor +993 (12) 97 32 53
Buhgalteriýa +993 (12) 97 32 54
Ammar +993 (12) 97 32 57

ELTIP BERMEK HYZMATY:
Telefon +993 (12) 49 14 63 / 49 14 64
SMS / IMO +993 (62) 62 03 08

OFIS:
Telefon +993 (12) 95 12 91
Faks +993 (12) 95 12 88
E-mail info@yovshan.com

MARKETING BÖLÜMI:
Telefon +993 (12) 97 32 56
E-mail market@yovshan.com

DAŞARY YKDYSADY GATNAŞYKLAR BÖLÜMI:
E-mail wes@yovshan.com

Hyzmatdaşlar

Dr.Kade
ESPARMA
IPSEN
B.Braun
Jadran
Dentinox
Besins healthcare
Medochemie