ÝAZ AWITAMINOZYNY ÝEŇIP GEÇÝÄRIS

Göwniçökgünlik, ukuçyllyk – bular “ýaz awitaminozy” kesgidi üçin esas bolýar. Onuň bilen nähili göreşmeli?

(2016-11-11T11:17:40.078392Z1478859460.0)

Umuman aýdanda, awitaminoz düýpli keseldir. Google-ň gözleg setirinde “singa”, “pellagra”, ýa-da “beri-beri” ýaly gözleg sözlerini ýaz, C, PP, B1 witaminleriň dowamly ýetmezçiliginiň netijelerini görersiň. 

Gyş paslynyň ahyrynda we ýaz paslynyň başynda ýüze çykýan nogsanlygy lukmanlar poligipowitaminoz ýa-da witamin ýetmezçiligi diýip atlandyrýarlar.  Doly derejede işjeňligini alyp barmak üçin bedene ýokumly maddalaryň belli bir möçberi zerurdyr, onuň ornuna ol az derejede ýokumly maddalar bilen üpjün edilýär. 

Witaminleriň ýazky ýetmezçiligini düzedişler (iýmitde ter gök-önümler, miweler) bilen öwezini dolup bolýar, emma bir gezeklik çäreler bilen meseläni aradan aýdyp bolmaz, “witaminleşdirme” dowamly we yzygiderli bolmalydyr: Ýagda ereýän A, D, E witaminleri gereginden artyk ýagdaýynda toplanýar, suwda ereýän witaminleriň (B, C) artykmaç möçberi bedenden çykarylýar. Şonuň üçin bedeni dowamly üpjün etmegiň gerekdigine düşünmelidir. 

Mers ýörite gerdejikleri — bu gözellik we sagdynlyk üçin witamin toplumy bolup, ol witaminleriň öwezini dolmak bilen, derä serginlik bermek, saçlara ýalpyldy, dyrnaklara güýç bermek üçin niýetlenendir. 

  • А, С, Е witaminleriň antioksidant toplumy garrama prosesslerini haýalladýar, deriniň öýjükleriniň täzelenmegine ýardam edýär. 
  • Biotin gowşak we döwlegen dyrnaklaryň ösüşi we strukturasynyň sazlaşygy üçin gereklidir. 
  • Beta-karotin, В toparynyň witaminleri we L-sistein saçlaryň ösüşine we berkemegine ýardam edýär. 
  • Ýörite droj ekstrakty ýokumly elementleriň maksatlaýyn ýetirilmegini üpjün edýär, aminokislotalaryň we B toparynyň witaminleriniň aýrylmaz çeşmesi bolup durýar. 

SÖWDA SEBETIM

Söwda sebetiňiz boş

HABARLAŞMAK ÜÇIN

DERMANHANA:
Telefon +993 (12) 93 03 03
Faks +993 (12) 36 60 12
E-mail dermanhana@yovshan.com
Salgy ş. Aşgabat, Magtymguly şaýoly, 112
Direktor +993 (12) 97 32 53
Buhgalteriýa +993 (12) 97 32 54
Ammar +993 (12) 97 32 57

ELTIP BERMEK HYZMATY:
Telefon +993 (12) 49 14 63 / 49 14 64
SMS / IMO +993 (62) 62 03 08

OFIS:
Telefon +993 (12) 95 12 91
Faks +993 (12) 95 12 88
E-mail info@yovshan.com

MARKETING BÖLÜMI:
Telefon +993 (12) 97 32 56
E-mail market@yovshan.com

DAŞARY YKDYSADY GATNAŞYKLAR BÖLÜMI:
E-mail wes@yovshan.com

Hyzmatdaşlar

Dr.Kade
ESPARMA
IPSEN
B.Braun
Jadran
Dentinox
Besins healthcare
Medochemie