GÜNDE ENERGIÝADAN KUWWATLANYŇ!

«Günde bary-ýogy 24 sagadyň bardygyna gynanýaryn», «Eger-de bölünip şol bir wagtyň özünde iki ýerde ýa-da üç ýerde bolsadym»

(2020-08-12T07:27:20.856076Z1597210040.0)

"Günde bary-ýogy 24 sagadyň bardygyna gynanýaryn", "Eger-de bölünip şol bir wagtyň içinde iki ýa-da üç ýerde bolup bolsady...", "Näme üçin entegem teleportasiýany oýlap tapmadylarka?"  Ýola gaty köp wagt gidýär... ”Şeýle sözleri köplenç häzirki durmuşyň depgini barada eştip bolar.

Dogrydanam, eger adamyň gün tertibi kyn bolsa - onda ýadawlygam artýar, ukam bozulýar, gaharjaňlygam döreýär, immunitedam peselýär we iň bärkisi ýakymly çaga wüjürdisinede gygyryp jogap berip bilýäris. Munyň netijesiniň iň pesem – ýakynlarymyzyň öýke - kinesi we tomus möwsüminde bolup biljek sowuklama kesselleri; iň erbedem - ötüşen keselleriň gozgalmagy.

 

Ýadawlygy nädip aýyrmaly we ýüze çykmagynyň öňüni nädip almaly?

 

Ilki başda ýadawlygyň häsiýetini anyklamaly. Eger bu ýadawlygyň sebäbi - agyr fiziki zähmet bolsa, onda Size uky we dynç kömek eder. Emma ýadawlygyň häsiýeti hroniki bolsa, onda bu uzaga çekip biler. Munyň alamatlary - güýjiň gowşamagy, ýadawlygyň artmagy, jyns işjeňliginiň bozulmagy, mydama ukyda ýa-da tersine - ukusyzlyk ýagdaýlarda bolmaklyk. Şeýle-hem munyň esasynda ünsüň gowşamagy, myşsalaryň agyrmagy we keýpsizlik ýüze çykýar.

 

Bu ýagdaýdan çykmak üçin gündelik edilýän iş ýükini azaltmaly, gündelik iş tertibini düzmeli we aktiw zähmet bilen gowy dynç alyşy gezekleşdirmek zerurdyr. Emma bu – ideal görelde, herkime durmuşuny düýbünden üýtgetmek başartmaz. Ine, bu ýagdaýda bolsa akylly çözgüt bolup -gelip çykyşy ösümlikden ybarat bolan kuwwat beriji serişde hökmünde koreý gyzyl ženşeniň ergini bolup biler.

 

Aziýada gyzyl ženşeni biziň eýýamymyzdan öň hem uly üstünlik bilen ulanýadylar, häzirki günlerimizde - de  bütin dünýäde uly üstünlik bilen ulanylýar. Ol - dünýä derman ösümlikleriniň içinde şasy hasaplanylýar, hroniki ýadawlyga garşy göreşmekde ajaýyp netijeleri görkezýär we köp keselleriň öňüni almaga ýeňillik döredýär. Ženşen, hroniki ýadawlygy bar adamlarda keýpini galdyrýan, ýatkeşligini we akyl işjeňligini gowlandyrýan güýçli antioksidant bolup durýar. Ol nerw ulgamyny rahatlandyrmaga we şol bir wagtyň içinde “kelläni durlamaga”, pikirleniş ukybyny ösdürmäge kömek edýär. Ýöne ženşeniň iň gerekli we esasy täsiri – bu hroniki ýadawlygyň iň aýdyň we mälim meselesi bolup durýan ýadawlyga garşy göreşip bilmek ukyby we güýç kuwwat bermek başarjaňlygydyr.

Gastrodiýadan we gyzyl ženşeniň ekstraktlaryndan ybarat bolan ergin -  güýjiňizi we energiýaňyzy dikeltmäge we ýadawlygyňyzy ýeňmäge kömek eder.

Gyzyl ženşen erginini wagtly-wagtynda içmeklik - özüňizi gowy duýmaga, işjeň we çydamly bolmaga ýardam eder.