GÜNDE ENERGIÝADAN KUWWATLANYŇ!

$title

«Günde bary-ýogy 24 sagadyň bardygyna gynanýaryn», «Eger-de bölünip şol bir wagtyň özünde iki ýerde ýa-da üç ýerde bolsadym» Dowamy...

(2020-06-24T05:52:56.680902Z1592970776.0)

АПТЕЧКА

$title

«В углу его ждал чемодан, говоривший «Собери меня!», а август на календаре подсказывал, что лето перевалило за свою вторую половину и с отдыхом пора поторопиться». Dowamy...

(2018-12-25T06:21:06.115398Z1545715266.0)

TEBIGATYŇ PEŞGEŞINIŇ DOGRY ULANYLMAGY.

$title

Sagdyn durmuş ýörelgesiniň peýdalydygyna esaslanyp, tebigy bejeriş we dikeldiş usullary has ýörgünlüge eýedir. Tebigatyň peşgeş beren önümleriniň biri – ewkalipt ýagydyr. Dowamy...

(2016-11-11T12:14:27.613295Z1478862867.0)

DEŇIZ SUWYNYŇ TÄSIRI BARADA.

$title

Deňiz suwunyň biziň saglygymyza peýdalydygyny biz bilýäris. Eger beýle bolmadyk bolsa, çagalykda biziň ene-atalarymyz bizi deňize alyp gitmezdiler))). Dowamy...

(2016-11-11T12:05:05.697527Z1478862305.0)

ÝAZ AWITAMINOZYNY ÝEŇIP GEÇÝÄRIS

$title

Göwniçökgünlik, ukuçyllyk – bular “ýaz awitaminozy” kesgidi üçin esas bolýar. Onuň bilen nähili göreşmeli? Dowamy...

(2016-11-11T11:17:40.078392Z1478859460.0)

KARTALIN

$title

Soňky döwürde käbir obýektiw sebäplere görä (ekologiki meseleler, stressler we başg.) agyr dermatit (neýrodermit, allergiki dermatit, ekzema, psoriaz) keselli näsaglaryň sany, şol sanda çagalaryň arasynda artýar. Dowamy...

(2016-11-11T11:11:23.340260Z1478859083.0)

DERIASTY SAKYRTGASY: SEBÄPLERI, ALAMATLARY, BEJERGISI.

$title

Deri keselleri daşky durka zyýan ýetirmek bilen ýaşaýşyň hilini peseldýär. Ýüzde adaty bolmadyk düwürtikler dürli sebäplere görä peýda bolýar, olaryň biri hem – deriasty sakyrtgasy tarapyndan döredilýän ýokanç demodekoz keselidir. Dowamy...

(2016-11-11T10:54:49.897509Z1478858089.0)

ÇAGALARDA BEDENIŇ SUWSUZLYGY BILEN.

$title

Iýmit siňdirişiň ýiti bozulmalarynyň aýdyň alamatlary bolan içgeçmede we gaýtarmada haýsy çäreleri geçirmelidigi her bir ene-ata bellidir. Elbetde, bu ýagdaýda lukmany çagyrmaly ýa-da “Tiz kömek” gullugyna jaň etmeli. Ýöne ondan öň näme etmeli? Dowamy...

(2016-11-11T10:46:22.613324Z1478857582.0)

GÜNE ÝANMAKDAN GORAG!

$title

Eger pyýada gezelençden soň ýeňil ýadawlyk we serginlikden başga deriniň gyzarmagy, hat-da pakgarmagy peýda bolsa, güne ýanmagyň bejergi usullaryny gözlemeli bolýar. Dowamy...

(2016-11-11T10:27:50.407275Z1478856470.0)

ÝADAWLYGY ÝEŇIP GEÇ!

$title

Ýadawlyk, ysgynsyzlyk (asteniýa) – ýaly arzlar bilen köplenç lukmana ýüz tutulýar, şol bir wagtyň özünde olar asteniki bozulmalaryň esasy alamatlary bolup durýar. Dowamy...

(2016-11-11T10:04:59.434232Z1478855099.0)

ALL ARTICLES

SÖWDA SEBETIM

Söwda sebetiňiz boş

HABARLAŞMAK ÜÇIN

DERMANHANA:
Telefon +993 (12) 93 03 03
Faks +993 (12) 36 60 12
E-mail dermanhana@yovshan.com
Salgy ş. Aşgabat, Magtymguly şaýoly, 112
Direktor +993 (12) 97 32 53
Buhgalteriýa +993 (12) 97 32 54
Ammar +993 (12) 97 32 57

ELTIP BERMEK HYZMATY:
Telefon +993 (12) 49 14 63 / 49 14 64
SMS / IMO +993 (62) 62 03 08

OFIS:
Telefon +993 (12) 95 12 91
Faks +993 (12) 95 12 88
E-mail info@yovshan.com

MARKETING BÖLÜMI:
Telefon +993 (12) 97 32 56
E-mail market@yovshan.com

DAŞARY YKDYSADY GATNAŞYKLAR BÖLÜMI:
E-mail wes@yovshan.com

Hyzmatdaşlar

Dr.Kade
ESPARMA
IPSEN
B.Braun
Jadran
Dentinox
Besins healthcare
Medochemie